GLOBALEN.BG cart

Пломбиране на водомери

6.00 лева
Изисквания по отношение на индивидуалните (битови) водомери
Битовите водомери са предназначени за измерване на изразходваното количество вода. Водомерите трябва да бъдат от одобрен тип от Държавната агенция по метрология и технически надзор или да имат маркировка за оценено съответствие и допълнителна метрологична маркировка – Directive 2004/22/EC (MID). Водомерите трябва да бъдат монтирани на отклонението захранващо имота, по посока на водния поток.

За да бъде узаконен водомер за студена или топла вода се извършва пломбиране към водопроводната тръба с пластмасова пломба. Също така циферблатът му е чист, не е изтекла валидността на метрологичната проверка и не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера. След пломбирането с пластмасова пломба се попълват документи с данните на водомера и номерата на пластмасовата пломба и се представят към съответното ВиК дружество.

За да се докажат техните технически качества трябва да преминават периодична метрологична проверка като периодичността при битовите (индивидуални) водомери е 10 години. След този период водомера или трябва да се смени с нов или да се предостави на оправомощена лаборатория за метрологична проверка. В случай , че след монтажа водомерът целостта на пластмасовата пломба се наруши например от ремонт при смяна на тръби или други причини е необходимо преди пломбиране с пластмасова пломба да се направи последваща проверка в лицензирана лаборатория.