GLOBALEN.BG cart

Метрологична проверка на водомер - 8.00 лева

Демонтаж, проверка, монтаж и пломбиране на водомер - 24.00 лева
Изисквания по отношение на индивидуалните (битови) водомери
Битовите водомери са предназначени за измерване на изразходваното количество вода. Водомерите трябва да бъдат от одобрен тип от Държавната агенция по метрология и технически надзор или да имат маркировка за оценено съответствие и допълнителна метрологична маркировка – Directive 2004/22/EC (MID). Водомерите трябва да бъдат монтирани на отклонението захранващо имота, по посока на водния поток.

За да бъде узаконен водомер за студена или топла вода се извършва пломбиране към водопроводната тръба с пластмасова пломба. Също така циферблатът му е чист, не е изтекла валидността на метрологичната проверка и не е прекъсната връзката на оловната пломба към водомера. След пломбирането с пластмасова пломба се попълват документи с данните на водомера и номерата на пластмасовата пломба и се представят към съответното ВиК дружество.

За да се докажат техните технически качества трябва да преминават периодична метрологична проверка като периодичността при битовите (индивидуални) водомери е 10 години. След този период водомера или трябва да се смени с нов или да се предостави на оправомощена лаборатория за метрологична проверка. В случай , че след монтажа водомерът целостта на пластмасовата пломба се наруши например от ремонт при смяна на тръби или други причини е необходимо преди пломбиране с пластмасова пломба да се направи последваща проверка в лицензирана лаборатория.
Полезно
Водомери